21 maj 2024

9000 kr

09:00 - 17:00. Fysiskt på plats i Stockholm.

11 sep 2024

9000 kr

09:00 - 17:00. Fysiskt på plats i Stockholm.

I komplexa adaptiva system existerar inte linjära samband mellan orsak och verkan. Det innebär att tjänstedesign i komplexa sammanhang inte handlar om att identifiera önskvärda utkomster och sedan designa dem

Tjänstedesigners eller service designers behöver istället skapa tillräcklig systemisk förståelse för att kunna förstå vilka komponenter i systemet som låter sig designas – Så att förändring i positiv riktning kan uppstå. Det ställer höga krav både på hur den systemiska förståelsen skapas, och att förståelsen faktiskt möjliggör handling i systemet. Det är kärnan i den här utbildningen.

Komplexitetsprinciper i organisatorisk kontext

Avsaknaden av linjära orsak och verkan-samband är bara en av egenskaper som gör komplexa adaptiva system till ett ovant väsen för organisationer. Det finns fler egenskaper som blir viktiga för tjänstedesign och service design i organisationer:

 • Systemets nuläge dikterar möjliga steg att ta, vilket innebär att vi bör fokusera på nuläget, inte på idealiserade framtida lägen.
 • Det går inte att skapa, eller designa, en önskad förändring. I komplexa adaptiva system kan vi enbart skapa förutsättningar för systemet att förändras.
 • Vi kan inte analysera oss fram till vilken konsekvens en insats i ett komplext system kommer få. Det enda vi kan vara säkra på är att det kommer få oavsiktliga konsekvenser.
 • Vi kommer aldrig förstå helheten av något komplext, istället behöver vi förståelse för vad som är tillräcklig förståelse för att kunna agera.
För oss på Välva grundar sig all praktik på teori. Genom teoretisk förståelse ökar människors förmåga att omforma och anpassa praktik utefter kontext. Och just den där anpassningsförmågan är avgörande när vi designar i komplexa system.
Johan Axelsson

Välva arbetar med praktisk tillämpning av komplexitetsteori, och det handlar utbildningen om. Du kommer introduceras till framförallt komplexitetsteori och systemtänkande. Med fokus de villkor det ställer på service design och tjänstedesign i en organisatorisk kontext. Vi kommer helt enkelt öva på hur en organisation eller ett team kan förstå den en komplex värld så att de kan designa i den.

Att designa utifrån narrativ i systemet

Kvalitativ analys är ett värdefullt verktyg. Kvantitativ analys är ett värdefullt verktyg. Men de båda har sina begränsningar. I den här utbildningen kommer vi öva på ett tredje verktyg som kombinerar kval och kvant. Vilket ofta är värdefullt i komplexa sammanhangen.

Vi kommer öva på att använda narrativ eller berättelser för att skapa den typen av förståelse som det är möjligt för organisationer att agera på. Narrativ har fördelen av att inte tvinga in de svarande i förutbestämda hypoteser, kategorier eller boxar. Vilket är avgörande i komplex design.

Narrativ som designverktyg ger oss förståelse för de berättelser som finns i vardagen i en organisation. Som studsar runt på möten, lunchraster, middagsbord, Slack-kanaler och en massa andra ställen.

Ja, ni förstår. Berättelser om det som faktiskt händer. I vardagen och i det verkliga. Vi får förståelse för vad som guidar och formar det som vi slarvigt ofta kallar för kultur. 

Att hitta rätt granularitet att arbeta med

En avgörande förmåga för tjänstedesigners för att verka under de villkor som komplexa adaptiva system skapar är att ta sig an arbetet på rätt nivå av granularitet. Är förståelsen för systemet för finkornig så blir förändring långsam och svår, är den för grovkornig så blir utkomsten plattityder och skådespel.

I regel så har tjänstedesign och service design (och organisationer i stort) en förkärlek för grovkorniga saker. Stora planer, stora strategier och stora drömmar – Det tenderar att belönas i organisationer i dag. För tjänstedesign och service design i komplexa sammanhang är det en avgörande förmåga att arbeta med nivån av granularitet.

Genom att skapa förståelse för nuläget, på rätt nivå av granularitet, kan tjänstedesign möjliggöra för komplexa produkter, tjänster och upplevelser att formas. Och det är en avgörande prinipc, enligt ovan, att fokusera på vad som faktiskt går att förändra i systemet. Snarare än vad vi skulle vilja förändra elelr designa.

Varför pratar vi om system?

Vi antar ett systemteoretiskt perspektiv och arbetar med systemet som utgångspunkt och lins. Det innebär att vi är mer intresserade av systemet, hur systemet är organiserat och interaktionerna inom systemet än aktörerna eller sakerna i systemet. Ett system kan, i det här fallet, definieras som ett nätverk med ett delat sammanhang. Olika typer av system skapar olika förutsättningar för organisationer att verka, och olika arbetssätt lämpar sig. Därför är det ett värdefullt perspektiv.

Tumregler för att designa i komplexitet

Den här utbildningen hämtar mycket kraft från Cynefins tre prinicper för hur vi designar i komplexitet, eller designar för emergens.

 • Optimera granulariteten: I regel så innebär det att arbeta med mer finkorniga saker och färre grovkorniga aggregeringar/summeringar.
 • Distribuera tolkning och kognition: Se till att data tolkas utan facilitering eller konsultation.
 • Eliminera mellanhänder i beslutsfattande: Ta bort tolkande lager mellan beslutsfattare och rådata.

Ramverk och metod för kartläggning

I utbildningen kommer vi arbeta praktiskt med framförallt två ramverk, ett för att skapa förståelse för kontext och ett för att arbeta med granularitet tillsammans i ett team:

 • Ramverket ”Cynefin” – Som hjälper dig att förstå din kontext, ditt teams kontext och din organisations kontext. Med fokus på hur du och ditt team kan nyttja det för att agera i vardagen.
 • Ramverket ”Estuarine mapping” – Som hjälper dig och ditt team eller din organisation att hitta in i en lämplig finkornighet i beskrivningen av ett systems s.k. constraints. Så att ni kan skapa gemensam förståelse för systemet och agera för förändring i det.

Utbildningen passar dig som:

 • Leder, eller arbetar i, design-, innovations-, och förändrings-processer och kämpar med den där känslan att utveckling och förändring tar otroligt mycket tid och energi i organisationen.
 • Arbetar med innovation och affärsutveckling, men känner att organisationen har svårt att förvalta och ta saker vidare.
 • Arbetar med produkt- och eller tjänsteutveckling och är nyfiken på alternativ till de mer traditionella och ordnade sätten att se på utveckling, förändring och strategi. 
 • Leder team av mer eller mindre erfarna tjänstedesigners som kämpar med att hitta in i förändring och innovation.
 • Din titel spelar mindre roll. Men för kännedom så arbetar vi med ledare, designers, strateger, innovations-ansvariga, affärsutvecklare, hållbarhetsansvariga, CX-ansvariga, agila coacher och teknikchefer.
Johan Sjöström

Johan Sjöström har över 20 års erfarenhet av digital utveckling och design av digitala kundmöten. De senaste fem åren har Johan utbildat företag i kundresekartläggning, kundupplevelse och Customer Experience Management via, Dagens Industri, Resumé och Handelshögskolans företagsutbildningar.

Johan Axelsson

Johan Axelsson är kommunikationsvetare i grunden och har arbetat med tjänste- och produktutveckling, design och kundupplevelse i över 10 års tid. I dag utbildar han, och arbetar tillsammans med organisationer, för att utforska hur vi kan få saker gjorda i en oförutsägbar och komplex verklighet.

Schema för utbildning

Förmiddag 09.00-10.00: Introduktion till komplexitet – Vad innebär det att designa i komplexitet?

 • En övning som introducerar gruppen till olika systemtyper och hur det känns att verka i olika kontexter.
 • Ett introducerande teoripass med fokus på komplexitetsteori.

Förmiddag 10.00-12.00: Ramverk för att förstå vilken kontext vi verkar i, så att vi kan nyttja rätt design-verktyg.

 • En förutsättning för att verka i komplexa kontexter är att förstå nuläget. Med det som utgångspunkt kan vi hitta in i vilka förändringar som kostar lite energi att genomföra och vilka som kostar mycket energi att genomföra.
 • Här kommer vi arbeta med Cynefin-ramverket och använda det för att skapa förståelse och mappa ut organisationens kontext .

Eftermiddag 13.00-16.00: Narrativ för att skapa gemensamma kartor över komplexa system.

 • Att mappa är avgörande i komplexitet, förutsatt att mappningen sker på rätt abstraktionsnivå. Annars riskerar den att bli hämmande och blockerande. Här nyttjar vi ramverket Estuarine Mapping för att mappa ut narrativ i de system vi vill förstå.

Eftermiddag 16.00-17.00: Att facilitera i komplexa sammanhang

 • Under utbildningen kommer du introduceras till, och få öva på, beprövade ramverk för att verka i komplexitet. Den sista timmen kommer vi fokusera på hur du kan facilitera den här typen av förändringar och processer i din organisations vardag och kontext.

Johan Axelsson

Designer & Researcher

Vill du öka förmågan för flera team eller hela din organisation?

Vi genomför utbildningar som är anpassade till organisationer som en del av de arbeten vi gör, eller fristående från annat arbete. Hör av dig till Johan så kan ni tillsammans mixtra ihop ett upplägg som passar din organisations kontext.

Boka utbildning

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.